§ 1

Postanowienia wstępne

Sklep internetowy Walltex dostępny pod adresem internetowym walltex.pl, prowadzony jest przez przedsiębiorstwo Nest House Invest Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000439988,
NIP 5882398118 , REGON 221783086.

§ 2

Definicje

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – przedsiębiorstwo Nest House Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000439988, NIP 5882398118 , REGON 221783086.

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Magazyn sklepu – miejsce odbioru produktów w przypadku skorzystania z odbioru osobistego. Adres: ul. Kalinowa 15, 84-207 Łężyce.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy: ul. Kosynierów 27, 84-230 Rumia

Adres Magazynu: ul. Kalinowa 15, 84-207 Łężyce

Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@walltex.pl

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 28 2490 0005 0000 4530 5497 8208

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w zakładce Kontakt serwisu internetowego dostępnej pod adresem https://walltex.pl/kontakt/.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,
 4. kontaktowy numer telefonu

§ 5

Informacje ogólne

 1.  Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie.

 

§ 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Otworzyć jedną z kategorii produktów panelu nawigacyjnym serwisu
 2. Wybrać Produkt, dostosować ilość zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem a następnie kliknąć przycisk „dodaj do kosza”.
 3. Po przejściu do kasy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), oraz wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia
 4. Zatwierdzić zamówienie akceptując treść tego regulaminu a następnie klikając przycisk ”Kupuję i Płacę”

Potwierdzenie oraz dokumenty do zamówienia w tym fakturę zostaną przekazane w formie elektronicznej na adres mailowy Klienta podany w w/w Formularzu

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

Odbiór osobisty – odbiór możliwy w Magazynie sprzedawcy:

(Kalinowa 15, 84-207 Łężyce).

 1. Produkty mogą zostać zapakowane na prośbę Klienta.
 2. Przesyłka kurierska (paczka) – dostawy realizuje firma kurierska DPD.

Szczegółowe warunki dostawy zostały udostępnione na podstronie Warunki dostawy

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy (numer konta podany w § 3 Kontakt ze Sklepem)
 2. Płatności elektroniczne Przelewy24
 3. Płatność za pobraniem

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy.

Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w Podsumowaniu oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną, poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

Skutki odstąpienia od Umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.

Konsument powinien niezwłocznie odesłać Produkt na adres Magazynu podany w niniejszym Regulaminie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą. Konsument odpowiada również za odpowiednie zabezpieczenie towaru do zwrotu. W przypadku uszkodzeń towaru wynikających z nieprawidłowego zabezpieczenia sprzedawca może odmówić przyjęcia zwrotu lub obniżyć jego wartość.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, zgodnie art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Konsumenta, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

W przypadku zakupu produktu z kategorii TKANINY ŚCIENNE, materiał przycinany jest na indywidualne zamówienie Klienta
z beli o długości 25 metrów bieżących, w związku z czym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy odstąpienia od Umowy sprzedaży.

W przypadku zakupu produktów z działu PRÓBKI, materiał wycinany jest z tkanin ściennych lub paneli na indywidualne zamówienie Klienta, który w uwagach do zamówienia wskazuje interesujący go rodzaj produktu, w związku z czym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy odstąpienia od Umowy sprzedaży.

W przypadku zakupu produktów: listwa elastyczna ozdobna Gold 20 mm, listwa elastyczna ozdobna Silver 20 mm, listwa elastyczna lamelowa Gold 20 mm, listwa elastyczna lamelowa Silver 20 mm, listwa elastyczna lamelowa Rose Gold 20 mm, materiał przycinany jest na indywidualne zamówienie Klienta z beli o długości 50 metrów bieżących, w związku z czym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy odstąpienia od Umowy sprzedaży.

§ 10

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3.  W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Magazynu podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 7. W wypadku uznania reklamacji i odesłania towaru do sklepu zwracane są koszty dostawy w kwocie maksymalnej wskazanej w Sklepie internetowym jak podczas zamówienia, co jest równowartością rynkową usług kurierskich lub spedycyjnych za transport poszczególnych Produktów.
 8. Odesłanie towaru spoczywa na Kliencie. Sklep może pomóc w odesłaniu produktu, po spełnieniu warunków umożliwiających przyjęcie i wystawienie zlecenia odbioru towaru.

§ 11

Dane osobowe w Sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 12

Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Projekt i wykonanie: Project UP © 2023